Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
B2B.ONLINESYSTEMS.PL


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Sklep b2b.onlinesystems.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep b2b.onlinesystems.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu b2b.onlinesystems.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE


 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej b2b.onlinesystems.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej b2b.onlinesystems.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 3. KALKULATOR PRZELICZENIOWY - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.

 4. KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Treść Cyfrowa albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 10. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działająca pod adresem b2b.onlinesystems.pl.

 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – firma „ONLINE SYSTEMS” Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nuerem KRS: 0000811063, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Pl. Killińskiego 2 35-005, Rzeszów, NIP: 517-040-28-98, REGON: 384743060, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@onlinesystems.pl, numer telefonu: +48 795 558 168.

 12. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

 13. TREŚCI CYFROWE - dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej.

 14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA 

 1. Sklep b2b.onlinesystems.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Produktów na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Treści Cyfrowe oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu przedstawia wartość netto lub brutto i podana jest w złotych polskich (PLN).

 5. Cena Produktu może ulec zmianie w szczególności w wyniku indywidualnie ustalonych warunków między Sprzedawcą, a Klientem.

 6. Zamówienia można składać:

  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep b2b.onlinesystems.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@onlinesystems.pl,

  3. Telefonicznie pod numerem: +48 795 558 168.

 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku do rejestracji Konta w Sklepu.

 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepu przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  

 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  2. niniejszy Regulamin.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (faktura VAT).

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI


 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (CashBill.pl).

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 38 1020 4391 0000 6202 0196 0608 (PKO BP S.A.) „ONLINE SYSTEMS” Sp. z o.o., Pl. Killińskiego 2 35-005, Rzeszów, NIP: 517-040-28-98. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6

TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU


 1. Czas kompletowania Treści Cyfrowych wynosi 7 dni roboczych lub jest indywidualnie ustalany z Klientem. Do czasu kompletowania nie wlicza się okresu, w którym dokonywane są korekty lub zmiany w Produkcie stanowiącym Treści Cyfrowe.

 2. Zakupione w Sklepie Produkty stanowiące Treści Cyfrowe są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta lub udostępniane w ustalony z Klientem sposób.

 3. Produkty stanowiące usługi są świadczone na warunkach podanych w ich opisie i cenniku. Przeniesienie praw autorskich do strony internetowej wykonanej w ramach zakupionej w Sklepie usługi, wymaga podpisania odrębnej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU


 1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@onlinesystems.pl lub pisemnie na adres: Pl. Killińskiego 2 35-005, Rzeszów.

 2. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 3. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres e-mail: kontakt@onlinesystems.pl.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

 5. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni nie jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. e-mail.

§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

  2. prowadzenie Konta w Sklepie,

  3. korzystanie z Systemu Opinii,

  4. korzystanie z Newslettera,

  5. korzystanie z Kalkulatora Przeliczeniowego.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

  2. mowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Przeliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@onlinesystems.pl.

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).

  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@onlinesystems.pl.

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem b2b.onlinesystems.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością firmy „ONLINE SYSTEMS” Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Pl. Killińskiego 2 35-005, Rzeszów, NIP: 517-040-28-98, REGON: 384743060. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony b2b.onlinesystems.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony b2b.onlinesystems.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem b2b.onlinesystems.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem b2b.onlinesystems.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.